Loading
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Kurumsal üyelik sözleşmesi

1. İşbu KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, www.araba.gallery web sitesi dahilindeki hizmetlerin kullanımına ilişkin hükümlerden oluşmaktadır.

2. İşbu KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, araba.gallery ile www.araba.gallery web sitesine üye olmaya elektronik olarak onay veren KURUMSAL ÜYE arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. KURUMSAL ÜYE, üyelik başvurusu sırasında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KURUMSAL ÜYE bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak araba.gallery’a bildirmediği takdirde bu adrese gönderilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

3. KURUMSAL Üye araba.gallery web sitesi ve/veya dergisi’nde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin araba.gallery tarafından belirlenen ücreti araba.gallery’a ödeyeceğini, söz konusu ödeme yapılmadan araba.gallery tarafından hizmet verilmeye başlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KURUMSAL ÜYE, satın aldığı abonelik paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, abonelik paketinde belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ücretler, satın alınan abonelik paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni abonelik bedeli ödenip, abonelik yenilenmediği takdirde, KURUMSAL ÜYE’nin hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. araba.gallery her zaman tarifelerde değişiklik yapabilir. araba.gallery’un internet, e-posta veya web sitesi yoluyla tarife yayınlaması, KURUMSAL ÜYE’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. KURUMSAL ÜYE, araba.gallery tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış abonelik ücretlerine yansıtılmaz.

Bu Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler araba.gallery’a net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, KURUMSAL ÜYE tarafından ayrıca ödenir.

KURUMSAL ÜYE tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenmemesi halinde araba.gallery hizmet vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, araba.gallery tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak Sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.

4. KURUMSAL ÜYE, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı, araba.gallery ve 3. Kişileri zarara uğratıcı, rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

5. KURUMSAL ÜYE, araba.gallery üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın hükümleri ile araba.gallery tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde araba.gallery’un, bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KURUMSAL ÜYE’e aynen rücu edebilecektir. Yukarıda bahsedilen tüm hukuki kanallar yolu ile gelen bildirimlerde ve sorgulamalarda araba.gallery üyeliği tek taraflı sonlandırma hakkına sahiptir. Bu koşullarda üyelik ücreti iadesi yapılmayacaktır

6. KURUMSAL ÜYE, araba.gallery üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru, tarafına ait olduğunu, araba.gallery üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve fotoğrafların araba.gallery ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen araba.gallery, ödemek zorunda kalacağı adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için KURUMSAL ÜYE’e aynen rücu edebilecektir.araba.gallery, KURUMSAL ÜYE ile diğer üyeler ve kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. araba.gallery hiç bir şekilde, diğer üyelerin veya kullanıcıların KURUMSAL ÜYE ile sözleşme yapacaklarını, iyi niyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen malların ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. araba.gallery, KURUMSAL ÜYE’nin araba.gallery vasıtasıyla gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı KURUMSAL ÜYE’ye aittir. araba.gallery sadece vasıta alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla web sitesini kullanıma sunmakta olup, web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer her hangi bir hukuki sıfatı yoktur. KURUMSAL ÜYE’nin araba.gallery web sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, KURUMSAL ÜYE ve diğer üçüncü kişilerle araba.gallery arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece KURUMSAL ÜYE’dir

7. KURUMSAL ÜYE, kendisi tarafından belirlenmiş veya araba.gallery tarafından belirlenip kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, aksi takdirde bunların üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini araba.gallery‘un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. KURUMSAL ÜYE’nin işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez. KURUMSAL ÜYE, portföyündeki ilanların araba.gallery ve/veya çalışanları tarafından takip ve tespit edilmesine, bu ilanları araba.gallery internet sitesinde yayınlamasına izin vermiştir. araba.gallery bunları yapmakla yükümlü olmayıp, kendi takdirine göre uygulayıp uygulamamakta tamamen serbesttir.

8. araba.gallery her zaman için, tek taraflı olarak KURUMSAL ÜYE’ye yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir. KURUMSAL ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda araba.gallery’un sorumluluğu, KURUMSAL ÜYE tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının KURUMSAL ÜYE’e iadesi ile sınırlıdır.

9. araba.gallery, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme, fiyat tarifesinde ve ürün içeriklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olup söz konusu değişiklikleri yazılı (e-posta) olarak veya işbu sözleşmede belirtilen diğer usullerle KURUMSAL ÜYE’ye bildirimde bulunacaktır. Taraflar araba.gallery’un internet, e-posta veya www servisi ile yayınladığı fiyat tarifesi konusunda, KURUMSAL Üye’ye yapılmış tebligat yerine geçeceği hususunda mutabık kalmışlardır.

araba.gallery, web sitesinin üyeler ve kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üye ve kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, web sitesinin hangi fonksiyonları ifa edeceğini, içeriğin kapsam ve niteliğini belirlemeye, web sitesi üzerinden yapılacak alım satımlara ilişkin koşul ve sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve web sitesinin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. KURUMSAL ÜYE, araba.gallery’un bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

10. KURUMSAL ÜYE, ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusunda Arabam. com’un kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

11. araba.gallery tüm iyi niyetine ve çalışmalarına rağmen veri tabanına veya internet sitesine yapılabilecek herhangi bir saldırı neticesinde KURUMSAL ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve KURUMSAL ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. KURUMSAL ÜYE bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zararla ilgili olarak araba.gallery ‘dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

12. KURUMSAL ÜYE, araba.gallery’un elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde, araba.gallery’u sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

13. KURUMSAL ÜYE, satın aldıkları üyelik hizmetlerine istinaden yayınladıkları ilanları güncel tutmak zorunda olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. KURUMSAL ÜYE, web sitesinde kendisine tahsis edilen alanlarda mevzuatın gerektirdiği kullanıcı bilgilerinin güncel, tam ve doğru olarak bulundurulacağını kabul ve taahhüt eder.

14. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden KURUMSAL ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde araba.gallery’un, KURUMSAL ÜYE’e karşı, Kurumsal Üye’nin işbu şartlara uymamasından dolayı uğramış olduğu, her türlü maddi ve manevi tazminat talebinde bulunma hakkı saklı olacaktır.

15. araba.gallery, KURUMSAL ÜYE’nin sistemi işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse üyeliği tek taraflı sonlandırma hakkına sahiptir. araba.gallery bazı durumlarda KURUMSAL ÜYE’yi yazılı olarak da uyarabilir; tekrarı halinde üyeliği tek taraflı sonlandırma hakkına sahiptir. Bu koşullarda üyelik ücreti iadesi yapılmayacak olup, KURUMSAL ÜYE’yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

16. KURUMSAL ÜYE İşbu Sözleşmenin her maddesinin yetkilisi olduğunu beyan ettiği kişi tarafından okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ettiğini, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’de belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, araba.gallery’un hizmetlerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm beyan ve taahhütlerin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. KURUMSAL ÜYE, ayrı bir sözleşme öncesi bilgilendirme yapılmasını istemediğini beyan ve kabul eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.

17. AYLIK ÖDEME SİSTEMİ ile üyeliğini devam ettirmek isteyen KURUMSAL ÜYE; Kredi Kartı bilgilerinin araba.gallery’un beraber çalıştığı ödeme sistemleri şirketinin Mastercard ve VISA tarafından PCI-DSS güvenlik standardına haiz altyapısında saklanacağını, ilk üyelik ve/veya yenileme üyeliği anında aylık üyelik bedelinin tahsili için Kredi Kartı bilgilerini araba.gallery ile paylaşmayı kabul eder. Diğer yandan KURUMSAL ÜYE, araba.gallery’a bildirdiği Kredi Kartlarının limitlerini takip etmekle yükümlüdür. Belirtilen tarihte KURUMSAL ÜYE’nin daha önce kayıt ettirdiği Kredi Kartı’ndan tahsil edilemeyen üyelik bedeli, takip eden 3 gün içinde otomatik olarak yeniden tahsil edilmeye çalışılacaktır. Tahsil edilemeyen ödemeler sebebi ile KURUMSAL ÜYE’nin üyeliği sonlandırılacaktır.

18. KURUMSAL ÜYE Paket ve Turbo Ek Hizmetleri Fiyatları :

Turbolar
NetKDV dahil
Ana Sayfa Vitrin000,00 ₺000 ₺
Öncelikli Listeleme000,00 ₺000 ₺
Acil000,00 ₺000 ₺
Tarih Güncelleme000,00 ₺00
Kalın Yazı ve Renkli Çerçeve000,00 ₺00 ₺
25 Fotoğraf Hakkı000,00 ₺00 ₺

KURUMSAL ÜYE, araba.gallery tarafından sunulan Paket seçenekleri arasından, il ve kategori bazında Paket seçimi yapacaktır. Aynı il içerisinde kullanılmak üzere tek bir Paket alınabilecektir. Paketler sadece satın alındığı il için kullanılabilecek olup, başka il için o ile ilişkin Paket satın alınmalıdır. Kurumsal üyelikte her bir şube ayrı bir üyelik olarak değerlendirilecek olup, her bir şube bulunduğu ilin fiyat ve paket kategorisinde ayrı bir paket satın alarak araba.gallery’un hizmetlerinden faydalanabilir.

Paketler, Taahhütlü ve Yıllık Peşin olarak satın alınabilecek olup, iptal edilmek istendiğinde;
Taahhütlü Pakette: Yıllık Paket bedelinden, ödemiş olduğu aylar düşülerek fatura edilecek ve KURUMSAL ÜYE bu fatura tutarını 10 gün içinde araba.gallery’a ödemekle yükümlü olacaktır.

Yıllık Peşin : Yıllık Paketlerde paketin iptal işlemi yapılmamaktadır, ilgili döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Paketlerin süresi Yıllık olarak tanımlanmakta olup, KURUMSAL ÜYE Paket iptal talebini, araba.gallery Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Yenileme ve Yeni üyeliklerde talep gelmesi durumunda Taahhüt bozma bedeli uygulanmadan sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılabilecektir.

Paketler arası geçiş talepleri, araba.gallery Müşteri Hizmetleri’ne yazılı veya sözlü olarak iletilecektir. Paket geçişleri, mevcut Pakete ilişkin KURUMSAL ÜYEnin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre gerçekleştirilecektir. Taahhütsüz paketlerden taahhütlü pakete geçişlerde, Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir. Taahhütlü Paket kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar.

19. Aylık üyelik bedeli KURUMSAL ÜYE’nin daha önce kayıt ettirdiği Kredi Kartı’ndan üyelik bitiş tarihinde otomatik olarak tahsil edilecek ve faturası KURUMSAL ÜYE’ye gönderilecektir.

20. araba.gallery’un sunmuş olduğu “Ekspertizli araçlar” ve “Temel Ekspertiz” ürünü, araba.gallery’un Otorapor firması ile ortaklaşa geliştirdikleri ve ilana konu olan aracın kaporta/boya ve motor kompartımanı ile ilgili genel durumunu anlatan bir dokumandır. Ön ekspertiz ve diğer tüm ekspertiz raporlarının içeriği, detayları ve doğruluğu hakkında tüm sorumluluk Oto Rapor firmasına aittir. Bu dokuman araç ile ilgilenenlere fikir vermesi için tasarlanmıştır ve ekspertiz işlemi sonrasında meydana gelebilecek hata, arıza ve hasarlardan araba.gallery veya Otorapor sorumlu tutulamaz.

21. İletişim yöntemi olarak bi`görelim hizmetinin kullanılabilmesi için mobil cihazınızda şirketimize ait araba.gallery mobil uygulamasının yüklü olması gerekir. Mobil uygulamalarımızı Appstore veya Google Play üzerinden indirip mobil cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bu uygulama kullanılarak Yapılan “bi’görelim” iletişiminde, arayan ve aranan kişiler birbirlerinin telefon numaralarını kendi ekranlarında göremezler. Bu iletişim hem sesli ve hem de görüntülü olarak yapılabilir. Bu iletişim yönteminde arayan ve aranan kişiler yaptıkları görüşmeyi ses ve/veya görüntü dosyası olarak kendi mobil cihazlarına kaydedebilirler. Dolayısıyla, bu iletişim yöntemini kullanan kişiler ses, görüntü, içerik v.b. niteliklerdeki kendi kişisel verilerini karşı tarafa vermiş olmaktadırlar. Kişisel verilerini bu şekilde paylaşmak istemeyen kişilerin bu iletişim yöntemini kullanmamaları ve iletişim öncesinde gösterilen onayı vermemeleri gerekir. Bi’görelim iletişim yöntemine onay verdiğiniz takdirde, onay bilgileriniz IP adresinizle birlikte ve zaman damgalı olarak şirketimiz tarafından tutulacaktır.

22. araba.gallery, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu sözleşme kapsamında KURUMSAL ÜYE’ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye’ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

23. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, araba.gallery’un defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve web sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, araba.gallery tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

24. KURUMSAL ÜYE, işbu Sözleşme’den ve araba.gallery web sitesini kullanarak yaptığı her türlü işlemden ARABA.GALLERY tüm vergi ve masrafları kendisi öder. araba.gallery’un bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, KURUMSAL ÜYE bu konuda derhal araba.gallery’u tazmin etmekle yükümlüdür.

25. araba.gallery, 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve KURUMSAL ÜYE tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. KURUMSAL ÜYE’nin araba.gallery web sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar KURUMSAL ÜYE’ye aittir. Web sitesini kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına KURUMSAL ÜYE’ye aittir.

26. İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih tarihine kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan araba.gallery alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından hiçbir şekilde iade yapılmaz. Ancak, tek taraflı ve gerekçesiz fesih bildiriminde bulunan taraf araba.gallery ise, peşin ödenen üyelik aidatının fesih tarihinden sonraya isabet eden kısmı KURUMSAL ÜYE’ye iade edilir. Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden başkaca hiçbir talepte bulunamazlar.

27. İşbu 27 maddeden oluşan Kurumsal Üyelik Sözleşmesi, KURUMSAL ÜYE’nin araba.gallery’a abone olduğu ve/veya sayılan hizmetleri satın aldığı anda yürürlüğe girer.

Araba.gallery İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.

Yorumlar kapatılmış.

Top